Gospodarka odpadami

INFORMACJE DOT. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2017-2018

Informujemy, iż w postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kosakowo w latach 2017-2018 została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumi, ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia

Tel. kontaktowy – 58 671 03 96.

 

POPIÓŁ

W związku ze zmianą dotychczasowej firmy zgłaszanie punktu odbioru popiołu i żużlu paleniskowego należy kierować bezpośrednio do firmy odbierającej odpady z terenu Gminy Kosakowo – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Rumii telefonicznie 58 671 03 96 lub mailowo biuro@pukrumia.pl celem ułatwienia świadczenia usługi.

Zwracamy się z prośbą o opisanie pojemników z popiołem – POPIÓŁ. Pojemniki powinny znajdować się w pergoli śmietnikowej (nie zakluczonej) lub wystawione przed nieruchomością do godz. 7:00 w dniu wywozu zgodnie z harmonogramem. W przypadku,
gdy pojemnik będzie znajdować się na posesji za zamknięta bramą lub na posesji będzie znajdować się pies pojemnik nie zostanie opróżniony.

 

ODPADY ZIELONE I CHOINKI

Przypominamy mieszkańcom, że odpady zielone (biodegradowalne) są odbierane bezpośrednio od mieszkańców przez cały rok zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

W okresie poświątecznym (tj. od 1 stycznia do 20 lutego) właściciele nieruchomości mogą przekazywać przedsiębiorstwu wywozowemu wyselekcjonowane z frakcji odpadów zielonych – choinki, poza systemem workowym  (zgodnie z terminami odbiorów odpadów segregowanych).

REKLAMACJE – BRAK ODBIORU ODPADÓW

Zgłoszenia dotyczące braku odbioru odpadów według harmonogramu itp. należy kierować bezpośrednio do działu gospodarki odpadami (tel. 58 660 43 46) w terminie do dwóch dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia za pomocą środków komunikacji – telefon, mail, fax bądź osobiście w siedzibie Urzędu.

Reklamacje zgłoszone po przekroczeniu wskazanego terminu nie będą rozpatrywane zgodnie z §5 pkt.2 Uchwały Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2016 w sprawie:  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

AKTUALNOŚCI – odpady.kosakowo.com